Fotografia przedstawia przekazywaną z ręki do ręki teczkę dokumentów

W okresie lipiec-wrzesień odbyła się II Komisja Planu oraz trzy spotkania robocze związane z projektem planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku:

III spotkanie robocze (07.08.2019 r., dodatkowe) – konsultacje terenowe dotyczące sposobu inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych w ramach dokumentacji projektowej dla Słowińskiego Parku Narodowego. W trakcie konsultacji Wykonawca przedstawił sposób i szczegółowość kartowania roślinności rzeczywistej Parku oraz zaprezentował przykładowe kartowanie roślinności nieleśnej i leśnej.

IV spotkanie robocze (29.08.2019 r.) – podstawowe spotkanie robocze zostało zorganizowane jako wstęp do rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych zasobów leśnych. Spotkanie odbyło się w dniu poprzedzającym spotkanie z Komisją Planu. Głównym powodem zorganizowania spotkania było przedstawienie przedstawicielom Zamawiającego bezpośrednich wykonawców prac taksacyjnych oraz zaprezentowanie założeń i wytycznych do przeprowadzenia taksacji. Podstawą do dyskusji (podobnie jak na spotkaniu z Komisją Planu) był przesłany Zamawiającemu referat.

Po spotkaniu roboczym odbyło się II posiedzenie Komisji Planu (30 sierpnia 2019 r.). Komisja Planu jest organem doradczym Zamawiającego powołanym w celu weryfikacji poprawności opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. Na spotkaniu zaprezentowany został referat, w którym poruszono kwestie związane z pracami inwentaryzacyjnymi zasobów leśnych. Następnie odbyła się dyskusja, w trakcie której szczegółowo omówiono poruszone na prezentacji zagadnienia.

V spotkanie robocze (24.09.2019 r., dodatkowe) – dotyczące uszczegółowienia zakresu prac do wykonania w ekosystemach wodnych oraz zakresu weryfikacji urządzeń wodnych, połączone z wizją terenową.