Zdjęcie przedstawia dłonie przed podpisaniem dokumentów

W okresie październik-luty odbyły się następujące spotkania:

Posiedzenie Komisji Planu (18.10.2019) dotyczące problematyki ochrony torfowisk i innych ekosystemów mokradłowych w SPN, które odbyło się po seminarium: „Ochrona ekosystemów torfowiskowych SPN” – projekt „Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland” 2016-2021” (Klub Przyrodników; LIFE) – podsumowanie stanu prac, wyniki i wnioski, dalsze planowane działania.

Spotkanie robocze (11.12.2019) przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dotyczące przeprowadzenia tropień wilka.

Dodatkowe spotkanie robocze (12.12.2019) przedstawicieli Zamawiającego (w tym członków Komisji Planu Ochrony) i Wykonawcy dotyczące diagnoz zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne (13.12.2019), na którym przedstawiono bieżący stan realizacji projektu i jego zaawansowanie, mówiono wstępną charakterystykę stanu prawnego i administracyjnego Parku oraz zaprezentowano stan zaawansowania prac inwentaryzacyjnych. Podczas spotkania odbyła się dyskusja, zbieranie wstępnych uwag i wniosków oraz przedstawienie zasad organizacji procesu komunikacji w toku realizacji prac.

Spotkania robocze (11-12.02.2020) dot. uzgodnień opisu taksacyjnego lasów SPN, zakresu uwzględnia w opracowywanej dokumentacji porozumienia w sprawie funkcjonowania w obszarze Gminy Smołdzino oraz w sprawie uzgodnienia koncepcji ochrony ryb i minogów).

Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne (28.02.2020), na którym przedstawiono aktualny stopień zaawansowana prac przy realizacji projektu oraz poinformowano o zakresie prac inwentaryzacyjnych, zaprezentowano wyniki analizy walorów kulturowych, wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego oraz nakreślono charakterystykę i koncepcję udostępnienia Parku. Przedstawiono analizę dotychczasowej działalności edukacyjnej Parku wraz z koncepcją działań przyszłych, zrelacjonowano dotychczasowe wyniki weryfikacji danych dotyczących urządzeń wodnych i analizę uwarunkowań hydrotechnicznych oraz omówiono zakres uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji porozumienia w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze Gminy Smołdzino oraz pisma Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody.