Zdjęcie przedstawia kalędarz.

Aktualności z Projekcie w okresie marzec-sierpień:

Przesunięcie terminu odbioru Etapu 2 dokumentacji

W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19, termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w Etapie 2 został przesunięty z 30 marca 2020 na 15 czerwca 2020. Przyczyną opóźnienia były problemy Wykonawcy napotkane podczas pozyskiwania danych zewnętrznych oraz utrudnienia wywołane przez ograniczenia wprowadzone przez Radę Ministrów w celu przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa.

Trwają prace odbiorowe Etapu 2 dokumentacji

W związku z wystąpieniem zagrożenia zakażeniem koronawirusem w siedzibie Wykonawcy, dokumentacja Etapu 2 została ostatecznie przekazana Zamawiającemu w dniu 23 czerwca 2020. Przekazana dokumentacja została zweryfikowana pod kątem poprawności merytorycznej i kompletności względem Opisu Przedmiotu Zamówienia, ponadto została zrecenzowana przez Konsultantów i poddana audytowi danych przestrzennych. W ostatnim tygodniu lipca Słowiński PN przekazał Wykonawcy wyniki w/w kontroli. Zamawiający oczekuje na otrzymanie od Wykonawcy skorygowanej i uzupełnionej dokumentacji do dnia 25 września 2020. Zakończenie procedury odbiorowej Etapu 2 przewiduje się na I połowę października 2020.

Zawieszenie terminu IV spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu terminu organizacji IV spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla interesariuszy projektu planu ochrony, do czasu zakończenia procedury odbioru Etapu 2 dokumentacji. Forma spotkania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Przyjmowanie wniosków do dokumentacji odbywa się w systemie ciągłym.