Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

W czerwcu odbyły się trzy spotkania związane z projektem planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.

Spotkanie Komisji Planu Ochrony SPN odbyło się 11 czerwca 2019 r. w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie. Spotkanie rozpoczęto od nakreślenia celów i ogólnych zasad prac Komisji oraz dyskusji nad przyjęciem regulaminu Komisji Planu. Dokonano wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Planu. Przewodniczącym został prof. J. Rutkowski, a Zastępcą Przewodniczącego dr I. Izydorek. Następnie p. Magdalena Hadwiczak przedstawiła ogólne założenia projektu, a dr Katarzyna Bociąg zakres zamówionych prac. Dr inż. W. Romańczyk, Koordynator Projektu z firmy KRAMEKO przedstawił stan zaawansowania prac oraz plan prac w drugim etapie realizacji. Nad omawianymi zagadnieniami odbyła się dyskusja. Na spotkaniu poruszono szereg zagadnień, m.in.:

  • sposób uwzględniania zakresu planu ochrony obszarów Natura 2000 w planie ochrony parku narodowego,
  • propozycje zmiany SDF obszarów Natura 2000 Ostoja Słowińska i Pobrzeże Bałtyckie a zakres prac w planie ochrony,
  • zakres Leśnej Mapy Numerycznej (LMN),
  • klasyfikację gleb – wymogi LMN a Systematyka gleb Polski (2011).

Drugie spotkanie robocze z Wykonawcą, firmą KRAMEKO odbyło się 12 czerwca 2019 r. w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie. Na spotkaniu omawiano m. in.:

  • interpretację sposobu uwzględnienia zakresów planów ochrony obszarów Natura 2000 w planie ochrony Słowińskiego Parku Narodowego oraz zastosowania metodyk PMŚ,
  • sposoby oznakowania granic wyłączeń taksacyjnych,
  • problemy techniczny z kodowaniem zbiorowisk w wydzieleniu itd.

Dnia 28 czerwca 2019 r. w Gościńcu u Bernackich odbyło się I spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”.

Podczas spotkania W. Romańczyk, Koordynator prac ze strony Wykonawcy poinformował o przystąpieniu  do sporządzania dokumentacji oraz zaprezentował harmonogramu prac nad projektem. Pan Piotr Szczurek – Mediator przedstawił podstawy i uwarunkowania prawnych sporządzania dokumentacji na potrzeby planu ochrony. Następnie odbyła się dyskusja, zbieranie wstępnych uwag i wniosków oraz przedstawienie zasad organizacji procesu komunikacji w toku realizacji prac. Więcej informacji na temat spotkania znajduje się w zakładce „Konsultacje społeczne”.