Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni nad stołem pełnym dokumentów

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 26 marca 2021 r. w formie telekonferencji. Początek spotkania planowany jest na godz. 10:00.

Zakres tematyczny spotkania to: poinformowanie o zakresie dotychczas wykonanych prac z wyspecyfikowaniem materiałów wynikowych wykonanych w ramach realizacji prac etapu 2 projektu, informacja na temat bieżącego zaawansowania realizacji projektu, poinformowanie o zakresie i sposobie realizacji prac w etapie 3, przedstawienie wyników prac analitycznych i syntetycznych dotyczących części 7 (zasoby leśne), wstępne przedstawienie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony, zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania, określenie wskaźników właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w granicach Parku, przedstawienie koncepcji podziału Parku na obszary ochronne, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

Informacje o sposobie zgłaszania chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz szczegółowe informacje techniczne na temat spotkania dostępne będą w kolejnym artykule w zakładce „Aktualności” oraz „Konsultacje społeczne” na stronie Projektu.

Załącznik: Link do pliku PDF – Program spotkania