Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni nad stołem pełnym dokumentów

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, na podstawie art. 86 ust. 5 p.z.p informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku:
na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 3.085.000,00zł

do upływu terminu składania ofert swoją ofertę złożył Wykonawca KRAMEKO Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków z:
– ceną 3.936.000,00zł,
– doświadczeniem botanika w wykonaniu co najmniej trzech projektów planów ochrony w zakresie opracowania szaty roślinnej i waloryzacji siedlisk Natura 2000,
– doświadczeniem ornitologa w wykonaniu co najmniej trzech projektów planów ochrony w zakresie opracowań dotyczących ornitofauny,
– doświadczeniem koordynatora w co najmniej trzykrotnym kierowaniu/ koordynowaniu zespołem, który sporządził projekt planu ochrony lub planu zadań ochronnych,
– 5 letnim okresem gwarancji
i terminem wykonania oraz płatności zgodnym z SIWZ.