Dokumenty z odbioru 3 etapu prac

Dnia 3 grudnia 2021 r. dokonano odbioru Etap 3 umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartej w dniu 19 lutego 2019 roku z firmą KRAMEKO Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku”. Ostateczna wersji dokumentacji w postaci wydruków została przekazana Zamawiającemu 31 stycznia 2022 r.

Przedmiotem odbioru był Etap 3, w skład którego wchodziło opracowanie następujących części dokumentacji:

Część 7. Zasoby leśne – opracowanie wyników, analizy i synteza,

Część 8. Strategia i zasady ochrony,

Część 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0026/17 pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”, Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.