Zdjęcie dokumentacji z odbioru 2 etapu umowy dotyczącej wykonania planu ochrony

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego zawierającego zakres planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku,

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego
oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

Projekt Planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres od 10.03.2022 do 30.03.2022 włącznie (liczy się data wpływu na dziennik podawczy). W tym okresie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można się będzie zapoznać na stronie internetowej Projektu Planu Ochrony SPN https://planochrony.slowinskipn.pl/ w zakładce Konsultacje Społeczne oraz na stronie BIP Słowińskiego Parku Narodowego https://bip.slowinskipn.pl/ w zakładce Plan Ochrony.

Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony składać można drogą pisemną na adres Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@slowinskipn.pl korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronach internetowych. Wypełniony formularz uwag należy przesłać w wersji edytowalnej (Word). Jeżeli organizacja Państwa firmy wymaga złożenia podpisu przełożonego wówczas razem z wersją edytowalną prosimy o PDF wypełnionego formularza.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego, a pełne zestawienie uwag wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie przedstawione w raporcie z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu ochrony SPN. Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
01. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Planu ochrony SPN (Link do pliku PDF – Ogłoszenie o wylożeniu projektu Planu ochrony SPNprogram spotkania)
02. Formularz uwag do planu ochrony SPN (Link do pliku Word – Formularz uwag)
03. Projekt rozporządzenia SPN (Link do pliku PDF – Projekt rozporzadzenia SPN)
04.  Rozp_zal2_a3 (Link do pliku PDF – Rozp_zal2_a3)
05.  Rozp_zal3_a3 (Link do pliku PDF – Rozp_zal3_a3)
06.  Rozp_zal4_a3 (Link do pliku PDF – Rozp_zal4_a3)
07.  Rozp_zal5_a3 (Link do pliku PDF – Rozp_zal5_a3)
08.  Mapa oddziały wydzielenia (Link do pliku PDF – Mapa oddzialy wydzielenia)
09. Formularz oceny skutków regulacji (Link do Pliku PDF – Formularz oceny skutków regulacji)
10.  Uzasadnienie (Link do pliku PDF – Uzasadnienie)