Fotografia dokumentacji oraz planów projektu ochrony SPN

19 października 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słowińskiego Parku Narodowego opublikowano ogłoszenie o zamówieniu usługi na „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku”.

Oferty można składać do dnia 10 grudnia 2018 r., do godziny 12:00. Więcej informacji na stronie www.bip.spn.pl