Fotografia przedstawia uścisk dłoni

Dnia 20 maja 2022 r. odbyło się VI spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji.

Podczas spotkania przypomniano, że od 10 do 30 marca 2022 roku trwał ustawowy okres 21 dni wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu na stronie internetowej projektu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SPN wraz z możliwością składania wniosków i uwag do planu. Następnie omówiono wniesiono uwagi. Omówione zostały kolejno: dwie uwagi osób fizycznych dotyczące uwzględnienia braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla terenów wsi Smołdziński Las w katalogu zagrożeń wewnętrznych istniejących, wraz ze wskazaniem konkretnych zapisów mających na celu ograniczenie zabudowy na terenie tej miejscowości oraz wniosek osoby fizycznej zawierający sześć uwag dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą zagrożenia ujętego w projekcie rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego. Po omówieniu wniosków i uwag rozpoczęła się dyskusja. Po dyskusji Koordynator Projektu, Pan Grzegorz Kupczak podziękował za uczestnictwo, poinformował o publikacji na podstawie materiałów Wykonawcy stanowiącej kompendium wiedzy na temat Parku i pożegnał uczestników spotkania.

Załączniki:
VI spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Protokół (Link do pliku PDF – protokół)
VI spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Prezentacja (Link do pliku PDF – prezentacja)