Spotkanie z firmą Krameko - wykonawcą projektu planu ochrony SPN

Spotkanie robocze odbyło się 5 marca 2019 r. w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie. Spotkanie rozpoczął Dyrektor SPN p. Marek Sobocki od przywitania przybyłych uczestników spotkania. Następnie poprosił on p. Grzegorza Kupczaka – Koordynatora Projektu, o przedstawienie pracowników Parku, uczestniczących w spotkaniu i będących w zespole powołanym do uzgodnienia dokumentacji projektu planu ochrony.

Zespół Wykonawcy przedstawił prezes firmy KRAMEKO p. Ryszard Krynicki. Poruszył on kwestię  dalszych spotkań roboczych oraz spotkań Komisji Planu, wskazując iż na pierwszym spotkaniu Komisji Planu zespół KRAMEKO przedstawi szczegółowe informacje dotyczące założeń, metod i sposobów dalszych prac. Podkreślił przy tym, iż w  OPZ wiele aspektów jest już szczegółowo określonych. Koordynator planu ochrony KRAMEKO p. Wojciech Romańczyk zaprezentował firmę KRAMEKO, omawiając zakres jej działalności, zasoby i doświadczenie.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Wykonawcy zadawali pytania dotyczące zakresu prac oraz materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz innych możliwych do pozyskania. Na pytania te udzielano odpowiedzi, podejmowano nad nimi dyskusję lub też decydowano o jej przełożeniu  na późniejszy termin. Na zakończenie spotkania padła propozycja, aby następne spotkanie odbyło się z podziałem na grupy tematyczne.