Panorama wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowrego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: I kwartał 2019 r.

Sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji do projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględniającej zakres planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach parku. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, realizowano prace etapu 1 (wstępnego) mającego na celu przygotowanie prac w dalszych etapach (głównie w etapie 2), takie jak: pozyskanie materiałów źródłowych, analiza materiałów i danych przekazanych przez Słowiński Park Narodowy oraz inne podmioty i instytucje (grupa interesariuszy), przygotowanie i uzgodnienie ogłoszenia zawiadamiającego o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony. Wykonawca podjął również prace etapu 2 dotyczące zasobów kultury materialnej.

Zaawansowanie realizacji etapu 1 wg stanu na dzień 31 marca 2019 roku wynosi 65%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF — Sprawozdanie nr 1