Zdjęcie przedstawia dłonie przed podpisaniem dokumentów

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku na podstawie art.91 ust.1 p.z.p.:

ofertę nr 1 Wykonawcy KRAMEKO Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków wybrano jako najkorzystniejszą. W kryteriach oceny ofert łącznie uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00; w tym w kryterium cena uzyskała 60,00 pkt, w kryterium doświadczenie botanika uzyskała 10,00 pkt, w kryterium doświadczenie ornitologa uzyskała 10,00 pkt, w kryterium doświadczenie koordynatora uzyskała 10,00 pkt, w kryterium okres gwarancji uzyskała 10,00 pkt.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.