Fotografia przedstawia zegar odliczający czas

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie na podstawie art.38 ust.4 p.z.p. w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia, zmienia treść SIWZ w pkt. 4.1, w pkt. 12.1 i pkt. 12.3.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony na 4 stycznia 2019 r., do godz. 12:00. Więcej informacji na stronie www.bip.spn.pl