Fotografia przedstawia prelegenta spotkania konsultacyjno-informacyjnego

Dnia 28 lutego 2019 r. w Rowach odbyło się III spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”.

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom aktualny stopień zaawansowana prac przy realizacji projektu oraz poinformowano o zakresie prac inwentaryzacyjnych wykonanych od poprzedniego spotkania. Zaprezentowano wyniki analizy walorów kulturowych, wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego w kontekście sporządzanej dokumentacji projektowej oraz nakreślono charakterystykę i koncepcję udostępnienia Parku.

W drugiej części spotkania przedstawiono analizę dotychczasowej działalności edukacyjnej Parku wraz z koncepcją działań przyszłych, zrelacjonowano dotychczasowe wyniki weryfikacji danych dotyczących urządzeń wodnych i analizę uwarunkowań hydrotechnicznych oraz omówiono zakres uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji porozumienia w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze Gminy Smołdzino oraz pisma Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody. Następnie odbyła się dyskusja.

Poniżej dołączony jest protokół oraz prezentacja ze spotkania.

Załączniki:
Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Protokół (Link do pliku PDF – protokół)
Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Prezentacja (Link do pliku PDF – prezentacja)

Obrazek przedstawia 5 zdjęcia — prelegentów oraz uczestników 3 spotkania