Close

O Projekcie

Informacje szczegółowe

Finansowanie, opis

Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku

Cel projektu:

Celem projektu jest wytworzenie dokumentacji planistycznej wspomagającej zarządzanie zasobami przyrodniczymi Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000
w jego granicach
Nazwa beneficjenta: Słowiński Park Narodowy

Źródła finansowania i wartość projektu:

„Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” o nr POIS.02.04.00-00-0026/17, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17-00, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 322/2017/Wn10/OP-IN-YS/D oraz ze środków własnych Słowińskiego PN.

Całkowita wartość projektu: 4 388 450,53 zł
POIiŚ: 3 686 874,53 zł
NFOŚiGW: 658 267,58 zł
SPN: 43 308,26 zł

Scroll do początku strony