Zdjęcie przedstawia dłonie przed podpisaniem dokumentów

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: III i IV kwartał 2021 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca).

Z uwagi na prowadzone na przełomie III i IV kwartału roku 2021 prace nad sporządzeniem ostatecznej wersji dokumentacji etapu 3, Zamawiający zwolnił Wykonawcę z obowiązku przedłożenia odrębnego sprawozdania obejmującego okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku. Wobec powyższego niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 6 miesięczny (a nie standardowo okres jednego kwartału), czyli okres drugiego półrocza ubiegłego roku.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie kończono realizację zadań przewidzianych na 3 etap sporządzania dokumentacji planistycznej, a także zrealizowano część prac etapu 4 obejmującą przygotowanie manuskryptu publikacji pt. „Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Zasoby, zagrożenia, planowanie – materiały do planu ochrony”. W ramach prac etapu 3 sporządzono komplet dokumentacji przewidzianej w następujących częściach projektu określonych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – części 7-9.

Zaawansowanie realizacji etapu 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 100%.

Zaawansowanie realizacji etapu 4 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 80%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku szacowane jest na 95%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 10