Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni nad stołem pełnym dokumentów

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: I kwartał 2022 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca).

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie ostatecznie zakończono realizację zadań przewidzianych na 3 etap sporządzania dokumentacji planistycznej i przekazano Zamawiającemu materiały wynikowe tego etapu prac w wymaganej formie i liczbie egzemplarzy. Ostatecznie zakończono także część prac etapu 4 obejmującą przygotowanie manuskryptu publikacji pt. „Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Zasoby, zagrożenia, planowanie – materiały do planu ochrony”. Publikacja ta także została odebrana przez Zamawiającego, w konsekwencji czego przekazano do SPN określone w umowie materiały wynikowe tej części projektu w wymaganej formie i liczbie egzemplarzy.

Zaawansowanie realizacji etapu 4 wg stanu na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 90%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 31 marca 2022 roku szacowane jest na 98%

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 11