Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: IV kwartał 2019 r.

Sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji do projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględniającej zakres planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie były realizowane prace etapu 2 skoncentrowane przede wszystkim na dokończeniu wcześniej rozpoczętych prac terenowych, rozpoczęciu prac inwentaryzacyjnych dotyczących uwarunkowań hydrotechnicznych, a także na dalszym opracowywaniu zbieranych danych i informacji (w tym danych inwentaryzacyjnych). W tym czasie wykonano znaczną część prac związanych z rozpoznaniem gleb i typów siedliskowych lasu, które zostały rozpoczęte pod koniec III kwartału roku 2019. Zaawansowanie prac inwentaryzacyjnych na koniec 2019 roku szacuje się na 85%. Ponadto ostatecznie zakończono badania terenowe związane z rozpoznaniem warunków hydrologicznych (wykonano drugą serię badań z pobraniem prób wody do badań analitycznych), dokumentacją zasobów roślinności rzeczywistej, potencjalnej i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz pierwszą część prac inwentaryzacyjnych zasobów leśnych obejmującą sporządzenie opisów taksacyjnych dla wszystkich gruntów leśnych i zadrzewionych Parku.

Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku szacowane jest na 73%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku szacowane jest na 41%.

Pobierz sprawozdanie: Link do Pliku PDF – Sprawozdanie nr 4