Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: II i III kwartał 2020 r. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca).

Z uwagi na trudności organizacyjne wynikające z zapoczątkowanej w marcu 2020 roku sytuacji epidemicznej wpływającej na terminowość realizacji umowy, Zamawiający zwolnił Wykonawcę z obowiązku przekazania sprawozdania z postępów w realizacji zamówienia za II kwartał 2020 r. Niemniej z powodu wagi wydarzeń związanych z realizacją projektu, jakie zaistniały w tym czasie, niniejsze sprawozdanie w niezbędnym zakresie uwzględnia także ten okres.

Sprawozdanie zawiera komplet wymaganych informacji, tj.:

  1. sprawozdanie z postępów w realizacji zamówienia,
  2. sprawozdanie ze spotkania roboczego,
  3. informacje dotyczące komunikacji ze społeczeństwem,
  4. Informacja dotycząca przebiegu i zaawansowania prac

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie były realizowane prace zmierzające do ostatecznego zamknięcia prac przewidzianych w etapie 2 realizacji projektu. Wobec powyższego do połowy czerwca 2020 roku zakończono opracowywanie poszczególnych ekspertyz i innych materiałów wynikowych. Ostatecznie komplet materiałów w formie przewidzianej w umowie został dostarczony Zamawiającemu 24 czerwca 2020 roku.

Po przekazaniu prac Zamawiający, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Zamówienia (HRZ), przystąpił do weryfikacji poprawności merytorycznej i oceny zgodności z zamówieniem przekazanych materiałów. Ostatecznie Zamawiający 29 lipca 2020 roku zakończył proces weryfikacji i przekazał Wykonawcy wynik oceny w postaci ocen ogólnych recenzenta i Zamawiającego (2 odrębne dokumenty), wyniku audytu danych przestrzennych oraz kart recenzji szczegółowych dla poszczególnych ekspertyz wraz z załącznikami. Jednocześnie Zamawiający wyznaczył zgodny z umową termin przekazania poprawionej dokumentacji.

Po otrzymaniu recenzji Wykonawca przystąpił do analizy uwag i uwzględniania w dokumentacji zasadnych wskazówek Zamawiającego w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) przewidzianym na etap 2 realizacji projektu.

W okresie przewidzianym na poprawę dokumentacji zostało zorganizowane i odbyło się spotkanie robocze, którego celem było wyjaśnienie wątpliwości związanych z przekazanymi materiałami GIS. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej (telekonferencja) 28 sierpnia 2020 roku.

Z końcem września Wykonawca dostarczył Zamawiającemu skorygowaną w oparciu o przekazane uwagi dokumentację stanowiącą wynik realizacji prac etapu 2.

Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 30 września 2020 roku wg Wykonawcy wynosi 100%. Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 30 września 2020 roku szacowane jest na 65%.informacje na stronę internetową Projektu o przebiegu prac nad dokumentacja planistyczną.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 6