Zdjęcie przedstawia kalędarz.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: IV kwartał 2020 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca).

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie kontynuowane były prace zmierzające do ostatecznego zamknięcia prac przewidzianych w etapie 2 realizacji projektu. Na początku listopada 2020 roku Zamawiający przesłał Wykonawcy wyniki weryfikacji poprawności merytorycznej i oceny zgodności z zamówieniem poprawionych materiałów, wykonanych w ramach etapu 2, które Wykonawca przekazał 25 września 2020 roku. W dostarczonym materiale w postaci kart recenzji zawierających uwagi szczegółowe do poszczególnych operatów cząstkowych (ekspertyz), a także oceny ogólnej Zamawiającego oraz wyników audytu danych przestrzennych, przeprowadzanego przez Konsultanta ds. GIS, znalazły się konkluzje zawierające dalsze uwagi, niezbędne zdaniem Zamawiającego do wprowadzenia do poszczególnych opracowań, aby nadawały się one ostatecznie do odebrania.

Po otrzymaniu przywołanych uwag Wykonawca przystąpił do ich ponownej analizy i uwzględniania w dokumentacji zasadnych wskazówek Zamawiającego w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) przewidzianym na etap 2 realizacji projektu. Wszelkie wprowadzane zmiany były realizowane w sposób transparenty, pozwalający Zamawiającemu na bieżącą weryfikację postępu prac. Autorzy poszczególnych ekspertyz na bieżąco kontaktowali się z właściwymi przedstawicielami Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz jasnego przedstawienia w opracowywanej dokumentacji przyjmowanych rozwiązań. Pojawiające się rozbieżności w podejściu do propozycji Wykonawcy były na bieżąco szczegółowo omawiane. W stosunku do części uwag, po stosownym wyjaśnieniu, Zamawiający uznał uzasadnienia Wykonawcy braku ich uwzględnienia i zaakceptował przyjmowane rozwiązania.

Elementem konsultacji Wykonawcy i Zamawiającego w sprawozdawanym okresie było szereg przeprowadzonych rozmów telefonicznych, a także 3 zorganizowane spotkania robocze. Wobec panującej sytuacji epidemicznej, spotkania te odbyły się w formie wideokonferencji.

Ostatecznie, 14 grudnia 2020 roku Wykonawca przekazał Zamawiającemu końcową wersję materiałów wynikowych prac etapu 2. Całość dokumentacji tego etapu składa się z 21 ekspertyz do których dołączono liczne załączniki w postaci szczegółowych zestawień tabelarycznych, opisów, wyników inwentaryzacji terenowych, protokołów, wyników analiz, pozyskanych danych źródłowych, sprawozdań, itp. Ponadto załącznikiem do 8 ekspertyz jest obszerna dokumentacja fotograficzna dokumentująca wyniki prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych przez Wykonawcę.

Załącznikiem do większości opracowanych ekspertyz są dane przestrzenne GIS opracowane zgodnie z wymogami określonymi w OPZ. Wszystkie dane przestrzenne zostały przekazane w odpowiednich geobazach oraz jako warstwy zapisane w formacie Esri shapefile. Ostatecznie przygotowano i przekazano 118 podstawowych warstw GIS (część z nich zintegrowana relacyjnie z tabelami opracowanymi zgodnie ze standardami wykonawczymi), a także szereg dodatkowych warstw i danych dokumentujących wykonane prace oraz niezbędnych do prawidłowego wyświetlania map (kompozycji mapowych). Wszystkie dane przestrzenne zostały opatrzone w stosowne, zgodne ze standardami, metadane.

Integralną częścią przekazanej dokumentacji są mapy i ich projekty zapisane w odpowiednim standardzie, pozwalające włącznie z przekazanymi danymi GIS na wyświetlanie map, a także ich modyfikowanie i drukowanie. Łącznie opracowano 53 mapy.

Realizację projektu w sprawozdawanym okresie znacząco utrudniła występująca sytuacja epidemiczna. Nie tylko skomplikowała ona bieżące wykonywanie prac, poprzez utrudnioną wewnętrzną komunikację zespołu wykonawczego (poszczególni członkowie zespołu mieszkają w różnych częściach Polski, pracownicy etatowi Wykonawcy w większej części byli odesłani ze względów bezpieczeństwa do pracy zdalnej), ale także uniemożliwiła bezpośrednie konsultacje Wykonawcy z Zamawiającym. Pomimo podjętych przez Wykonawcę środków zapobiegawczych, w jego siedzibie wystąpiło ognisko koronawirusa, skutkujące zakażeniem szeregu pracowników, w tym obu koordynatorów, a także kilku autorów ekspertyz. Ponadto jeden ze współpracowników zewnętrznych Wykonawcy, również został zakażony wirusem SARS-CoV-2, a także przedstawiciel podwykonawcy, z uwagi na kontakt z osobą zakażoną, został skierowany przez odpowiednie organy na kwarantannę. Zaistniała sytuacja znacząco utrudniła realizację projektu. O występujących trudnościach i ich wpływie na realizację projektu Wykonawca na bieżąco informował Zamawiającego.

Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 100%.

Zaawansowanie realizacji etapu 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku szacowane jest na 10%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku szacowane jest na 70%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 7