Fotografia dokumentacji oraz planów projektu ochrony SPN

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: I kwartał 2021 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca).

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie ostatecznie zakończono realizację prac etapu 2 i przekazano Zamawiającemu komplet wymaganych materiałów wynikowych tej części projektu. Ponadto zapoczątkowano wykonywanie zadań przewidzianych w 3 etapie realizacji dokumentacji planistycznej. W jej ramach w większości dokończono część 7 projektu dotyczącą zasobów leśnych, tj. opracowano uzyskane w etapie 2 wyniki inwentaryzacji lasu, dokonano ich analizy oraz syntezy zmierzającej do przygotowania niezbędnych materiałów końcowych tego fragmentu dokumentacji planistycznej. Poza tym rozpoczęto syntetyzowanie wyników uzyskanych w 2 etapie prac w kierunku zaprojektowania strategii i zasad ochrony zasobów Parku (część 8 projektu), a także uzgodniono z Zamawiającym postać i formę projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (część 9 projektu), jak również w części projekt tego aktu prawnego opracowano.

W ramach prac analitycznych niezbędnych do zrealizowania części 8 i 9 projektu opracowano szablon zestawienia zbiorczego grupującego wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wykonania syntezy danych zabranych w 2 etapie prac, a także (niezależnie od powyższego) przygotowano, na podstawie przekazanych przez Zamawiającego uwag do dotychczas zrealizowanych prac, schemat szczegółowej analizy zidentyfikowanych w etapie 2 zagrożeń. Oba szablony ze szczegółową instrukcją ich uzupełnienia zostały wysłane kierownikom poszczególnych zespołów wykonawczych i aktualnie część danych została zestawiona (ichtiofauna, bezkręgowce, kultura, przyroda nieożywiona bez wód, w większej części roślinność i siedliska przyrodnicze), a pozostałe znajdują się w przygotowaniu. Dane z obu szablonów, po ich szczegółowej analizie, weryfikacji i ujednoliceniu będą podstawą do wykonania większości prac realizowanego etapu projektu.

Realizację projektu w sprawozdawanym okresie w dalszym ciągu utrudniała występująca sytuacja epidemiczna. Nie tylko komplikuje ona bieżące wykonywanie prac, poprzez utrudnioną wewnętrzną komunikację zespołu wykonawczego (poszczególni członkowie zespołu mieszkają w różnych częściach Polski, pracownicy etatowi Wykonawcy w istotnej części byli odesłani ze względów bezpieczeństwa do pracy zdalnej), ale także uniemożliwiła bezpośrednie konsultacje Wykonawcy z Zamawiającym. Pomimo podjętych przez Wykonawcę środków zapobiegawczych, w jego siedzibie wystąpiło kilka przypadków zakażenia wirusem, w tym kierownika zespołu opracowującego zagadnienia dotyczące roślinności i siedlisk przyrodniczych, autora ekspertyzy klimat, a także pracownika pracowni GIS. Ponadto kilka osób zostało przez właściwe służby skierowanych na kwarantannę. Zaistniała sytuacja znacząco utrudniła realizację projektu.

Zaawansowanie realizacji etapu 3 wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku szacowane jest na 25%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku szacowane jest na 75%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 8