Fotografia przedstawia przekazywaną z ręki do ręki teczkę dokumentów

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: II kwartał 2021 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca).

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie kontynuowano realizację zadań przewidzianych na 3 etap sporządzania dokumentacji planistycznej. W ich ramach wykonano większość prac opisanych w części 7 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), dotyczącej zasobów leśnych, tj. opracowano uzyskane w etapie 2 wyniki inwentaryzacji lasu, dokonano ich analizy oraz syntezy zmierzającej do przygotowania niezbędnych materiałów końcowych tej części dokumentacji. W ramach tych czynności przygotowano także materiały na spotkanie z Komisją Planu, którego przedmiotem było (zgodnie z wymogami OPZ) przedstawienie zakresu prac i sposobu prezentacji wyników. Przygotowane materiały zostały poddane analizie i dyskusji na spotkaniu z Komisją Planu, a także po samym spotkaniu, poprzez wymianę uwag pomiędzy recenzentami, a wykonawcą dokumentacji planistycznej. Ponadto w sprawozdawanym okresie kontynuowano syntetyzowanie wyników uzyskanych w etapie 2 prac, zmierzające do zaprojektowania strategii i zasad ochrony zasobów Parku (część 8 projektu), sukcesywnie zestawianych i opisywanych w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (część 9 projektu).

Zaawansowanie realizacji etapu 3 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku szacowane jest na 65%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku szacowane jest na 82%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 9