Publikacja Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego

W ramach Projektu Planu Ochrony SPN i obszarów Natura 2000 nr POIS.02.04.00-00-0026/17 ukazała się publikacja pt. „Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Zasoby, zagrożenia, planowanie – materiały do planu ochrony” w formie książki oraz płyty CD (ISBN: 978-83-955389-2-6) w nakładzie 500 egzemplarzy.

Niniejsza publikacja podsumowuje prace zrealizowane na zlecenie Słowińskiego Parku Narodowego przez Krameko sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla SPN, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. W publikacji w syntetyczny i przystępny sposób zaprezentowano treści z części 1-8 dokumentacji planu ochrony. Jest to praca zbiorowa pod redakcją dr. inż. Wojciecha Romańczyka. Autorami rozdziałów są główni wykonawcy poszczególnych części dokumentacji Są oni także w większości autorami tabel, fotografii i rycin zamieszczonych w kolejnych rozdziałach.

Tematyka publikacji obejmuje następujące zagadnienia:

 • stan prawny i administracyjny SPN,
 • warunki klimatyczne, geologię, geomorfologię i gleby,
 • analizę specyfiki abiotycznej wód podziemnych, i powierzchniowych,
 • uwarunkowania hydrotechniczne i kierunki gospodarowania wodą w systemach melioracyjnych,
 • ocenę stanu ekologicznego wód,
 • rośliny i grzyby,
 • roślinność i siedliska przyrodnicze NATURA 2000,
 • drzewostany,
 • wodne siedliska przyrodnicze NATURA 2000,
 • bezkręgowce,
 • ryby i minogi,
 • herpetofaunę,
 • ptaki,
 • ssaki,
 • problemy ochrony ekosystemów SPN,
 • korytarze ekologiczne,
 • walory krajobrazowe,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • zagospodarowanie i planowanie przestrzenne,
 • charakterystykę i koncepcję udostępniania Parku,
 • edukację oraz strategię i zasady ochrony.

Publikacja dostępna jest do pobrania w poniższym załączniku lub w plikach do pobrania na stronie internetowej planu ochrony SPN.

Załącznik:
Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego (Link do pliku PDF – Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego)