Fotografia przedstawia przekazywaną z ręki do ręki teczkę dokumentów

Raport z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej stanowił ostatni akord realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym, a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Udział społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej został zapewniony poprzez:

  1. przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony,
  2. organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych,
  3. umożliwienie zgłaszania wniosków, uwag i zapytań dotyczących dokumentacji przygotowywanej na potrzeby planu ochrony i udzielanie na nie odpowiedzi,
  4. przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań z postępów w realizacji zamówienia zawierające pełną informację o przebiegu procesu planistycznego,
  5. publikowanie bieżących informacji o postępach realizacji na stronie internetowej Projektu.

Z raportem można zapoznać się w załączniku do niniejszego newsa oraz w plikach do pobrania na stronie internetowej projektu planu ochrony.

Załącznik:
Raport udział społeczeństwa (Link do pliku PDF – raport udział społeczeństwa)