Panorama wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowrego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: II kwartał 2019 r.

Sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji do projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględniającej zakres planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach parku. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, realizowano prace etapu 1 (wstępnego), mającego na celu przygotowanie do prac w dalszych etapach (głównie w etapie 2), a także zostały zapoczątkowane prace etapu 2.

Ponadto w tym okresie obyło się pierwsze posiedzenie Komisji Planu, kolejne spotkanie robocze przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a także pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Organizowanie spotkań jest zgodne z określonymi w umowie zasadami komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a także komunikacji ze społeczeństwem (informowania zainteresowanych osób i podmiotów o przebiegu prac, a także zapewnienia im udziału w sporządzanej dokumentacji).

W sprawozdawanym czasie prace etapu 1 zostały ostatecznie zakończone, przekazane Zamawiającemu oraz odebrane przez SPN.

Drugi etap prac, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), polega na wykonaniu niezbędnych prac inwentaryzacyjnych (terenowych) oraz zestawieniu wszystkich koniecznych do przygotowania dokumentacji planistycznych danych. Ponadto w ramach realizacji prac etapu 2 należy opracować wstępną koncepcję celów ochrony, działań ochronnych oraz zasad i metod monitoringu dla poszczególnych elementów zasobów Parku, które stanowić będą podstawę do przygotowania zapisów planu ochrony. Wykonawca po zrealizowaniu etapu 1 przystąpił do wykonywania tej części projektu. Szczegółowe omówienie przebiegu tych prac zostało przedstawione w rozdziale 7 niniejszego sprawozdania rozpoczynającym się na stronie 18.

Zaawansowanie realizacji etapu 1 wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi: 100%.

Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku szacowane jest na 18%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku szacowane jest na 17%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF — Sprawozdanie nr 2