Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

W związku z realizacją prac związanych z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku odbędzie się czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie zakresu dotychczas wykonanych prac, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych w etapie 2 projektu, zaprezentowanie bieżącego zaawansowania dokumentacji, poinformowanie o zakresie i sposobie realizacji prac w etapie 3, przedstawienie wyników prac analitycznych i syntetycznych związanych z opracowaniem danych zebranych podczas inwentaryzacji zasobów leśnych, wstępne przedstawienie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony, zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania, określenie wskaźników właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w granicach Parku, a także przedstawienie koncepcji podziału Parku na obszary ochronne. W końcowej części spotkania przewiduje się omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków.

Program przewiduje także udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących sporządzanej dokumentacji. Szczegółowy program spotkania przedstawiony jest załączniku.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną spotkanie zostanie zorganizowane w formie telekonferencji, która rozpocznie się 26 marca 2021 roku o godzinie 10:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie stosownego potwierdzenia do dnia 24 marca 2021 roku na adres:

m.jedro@slowinskipn.pl – osoba do kontaktów: Magdalena Jędro (tel.: 505 028 885).

W zgłoszeniu prosimy podać adres e-mail na który zostanie przesłana instrukcja opisująca sposób dołączenia do spotkania (telekonferencji).

Załącznik: Link do pliku PDF – Program spotkania