Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni nad stołem pełnym dokumentów

Dnia 26 marca 2021 r. odbyło się IV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji.

Przerwa pomiędzy III a IV spotkaniem wynikała z sytuacji epidemicznej, która zapanowała w okresie po zorganizowaniu trzeciego spotkania (Rowy, 28 lutego 2020 roku) i utrudnieniami, jakie w związku z tym pojawiły się w realizacji projektu. Ostatecznie strony uzgodniły, że spotkanie zostanie zorganizowane po ostatecznym zamknięciu prac etapu 2 i takim zaawansowaniu aktualnie realizowanych prac (etap 3), żeby można było zaprezentować nie tylko efekty prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego (etap 2), ale także pierwsze wyniki prac etapu 3 (zwłaszcza w odniesieniu do zasobów leśnych) oraz wstępne koncepcje dotyczące strategii i zasad ochrony Parku.

Po omówieniu powyższych tematów, kolejnym punktem spotkania było odniesienie się do zgłoszonych uwag i wniosków (stwierdzono brak stosownych zgłoszeń od czasu poprzedniego spotkania), następnie odbyła się dyskusja. Poniżej dołączony jest protokół oraz prezentacja ze spotkania.

Załączniki:
IV spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Protokół (Link do pliku PDF – protokół)
IV spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Prezentacja (Link do pliku PDF – prezentacja)