Zdjęcie dokumentacji z odbioru 2 etapu umowy dotyczącej wykonania planu ochrony

Dnia 28 grudnia 2020 dokonano odbioru Etap 2 umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartej w dniu 19 lutego 2019 roku z firmą KRAMEKO Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku”.

Przedmiotem odbioru był Etap 2, w skład którego wchodziło wykonie prac inwentaryzacyjnych oraz opracowanie następujących części dokumentacji:

  • Część 1. Stan prawny i administracyjny
  • Część 2. Charakterystyka przyrodnicza
  • Część 3. Walory krajobrazowe i kulturowe
  • Część 4. Zagospodarowanie przestrzenne
  • Część 5. Udostępnienie Parku i działania edukacyjne
  • Część 6. Uwarunkowania hydrotechniczne
  • Część 7. Zasoby leśne – inwentaryzacja

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0026/17 pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”, Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.