Zdjęcie przedstawia dłonie przed podpisaniem dokumentów

Dnia 30 maja 2019 odebrano Etap 1 umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartej w dniu 19 lutego 2019 roku z firmą KRAMEKO Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku”.

Przedmiotem odbioru był Etap 1 (wstępny), w skład którego wchodziły: opis założeń, identyfikacja grup interesu, harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz analiza materiałów wyjściowych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.