W trakcie opracowywania dokumentacji planistycznej planowane jest zorganizowanie 6 spotkań dla społeczności lokalnej, dla których przedstawiony jest poniższy harmonogram:

 1. Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  termin: do 28 czerwca 2019 roku

  zakres tematyczny: spotkanie wstępne, poinformowanie o rozpoczęciu prac nad projektem planu, zaprezentowanie harmonogramu prac i ich procedury, przedstawienie możliwości zapoznawania się z bieżącym stanem prac oraz sposobem zgłaszania uwag i wniosków podczas całego procesu planistycznego; zebranie wstępnych uwag i wniosków osób zainteresowanych sporządzana dokumentacją.

 2. Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  termin: do 13 grudnia 2019 roku

  zakres tematyczny: przedstawienie wyników dotychczas zrealizowanych prac, wstępnie zidentyfikowane przedmioty i cele ochrony, a także zagrożenia, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

   

 3. Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  termin: do 28 lutego 2020 roku

  zakres tematyczny: przedstawienie wyników prac zrealizowanych w ramach prac etapu 2 (części od 1 do 6 oraz prace inwentaryzacyjne w części 7) ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonanych w ramach części 4 (zagospodarowanie przestrzenne) oraz 6 (uwarunkowania hydrotechniczne), zidentyfikowane przedmioty i cele ochrony, a także zagrożenia, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

   

 4. Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  termin: do 29 maja 2020 roku

  zakres tematyczny: poinformowanie o zakresie i sposobie realizacji prac w etapie 3, przedstawienie wyników prac analitycznych i syntetycznych dotyczących części 7 (zasoby leśne), przedstawienie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony, zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania, określenie wskaźników właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w granicach Parku, przedstawienie koncepcji podziału Parku na strefy ochronne, wstępne sformułowanie zasad udostępniania Parku, wstępne wskazania do dokumentów planistycznych, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

 5. Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  termin: do 30 września 2020 roku

  zakres tematyczny: przedstawienie wyników prac zrealizowanych w ramach prac etapu 3 (części 8 – strategia i zasady ochrony i 9 – projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego wraz z oceną skutków regulacji), omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

 6. Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  termin: do 29 stycznia 2021 roku

  zakres tematyczny: spotkanie podsumowujące prace, przedstawienie ostatecznej postaci dokumentacji planistycznej, szczegółowe omówienie udziału społeczeństwa w procesie tworzenia projektu planu ochrony SPN, przedstawienie sposobu i zakresu uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków w opracowanej dokumentacji, uzasadnienie powodów braku uwzględnienia uwag i wniosków, które nie zostały pozytywnie rozpatrzone podczas sporządzania projektu planu ochrony.