Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: III kwartał 2019 r

Sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji do projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględniającej zakres planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach parku. W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie były realizowane prace etapu 2 skoncentrowane przede wszystkim na przygotowaniu i wykonywaniu niezbędnych terenowych prac inwentaryzacyjnych.

W tym czasie zakończono prace nad inwentaryzacją terenową wybranych obcych i inwazyjnych gatunków roślin, uzupełniające prace terenowe związane z oceną zasobów oraz stanu ochrony ryb i minogów, a także prace mające na celu ocenę stanu ochrony trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia) w Ostoi Słowińskiej. Kontynuowano prace związane z charakterystyką flory i mykobioty Parku, opracowaniem (kartowaniem) map roślinności rzeczywistej i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a także określeniem roślinności potencjalnej. Prace te są w bardzo poważnym stopniu zaawansowane. Równocześnie z tymi pracami dokonywano wizji terenowych mających na celu weryfikację danych dotyczących lnicy wonnej (Linaria loeseli). Kontynuowano także inne prace etapu 2 zapoczątkowane w kwartale II.

W sprawozdawanym okresie zapoczątkowano przygotowania do zweryfikowania danych dotyczących urządzeń wodnych, rozpoczęto prace inwentaryzacyjne gleb i siedlisk leśnych, a także inwentaryzację zasobów leśnych. Właśnie z uwagi na rozpoczęcie „prac leśnych” odbyło się drugie spotkanie Komisji Planu, a także trzecie spotkanie robocze. W tym czasie odbyły się także dodatkowe, robocze spotkania tematyczne Zamawiającego i Wykonawcy dotyczące: kartowania roślinności (2 objazdy terenowe), uszczegółowienia zakresu prac do wykonania w ekosystemach wodnych oraz zakresu weryfikacji urządzeń wodnych (spotkanie połączone także z wizją terenową).

Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku szacowane jest na 46%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 30 września 2019 roku szacowane jest na 29%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 3