Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY

POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

Okres sprawozdawczy: I kwartał 2020 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie pomiędzy: Słowińskim Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca).

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie były realizowane prace zmierzające do wykonania wszystkich prac przewidzianych w etapie 2 realizacji projektu. Wobec powyższego  ostatecznie zakończono wszelkie inwentaryzacje terenowe oraz w dalszym ciągu opracowywano poszczególne ekspertyzy podsumowujące zebrane dane i informacje dotyczące zagadnień odnoszących się do zasobów Parku. Zamknięcie prac terenowych dotyczyło zakończenia inwentaryzacji gleb i siedlisk leśnych SPN, weryfikacji danych dotyczących urządzeń wodnych oraz wykonania drugiej części inwentaryzacji zasobów leśnych polegających na oszacowaniu zasobów drzewnych na podstawie pomiarów dokonanych na powierzchniach kołowych wyznaczonych w oparciu o opisy taksacyjne wykonane do końca 2019 roku. W sprawozdawanym okresie dokonano także dodatkowej terenowej weryfikacji wybranych elementów zasobów kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego. Natomiast opracowywanie ekspertyz mających być syntetycznym efektem prac zrealizowanych w 2 etapie dotyczyło całości zagadnień przewidzianych w tej części projektu.

Ważną częścią prac w I kwartale 2020 roku było przygotowanie i zaprezentowanie dotychczasowego zaawansowania realizacji projektu na kolejnym, trzecim już, spotkaniu  informacyjno-konsultacyjnym. W sprawozdawanym okresie odbyły się także spotkania robocze przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Ważnym wydarzeniem związanym z realizacją projektu było wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem o przesunięcie terminów wykonania etapów 2, 3 i 4 z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, mogących mieć wpływ na powstanie opóźnienia w realizacji prac.

Szczegółowa relacja z wykonanych prac znajduje się w załączonym sprawozdaniu.

Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 90%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 31 marca 2020 roku szacowane jest na 51%.

Pobierz sprawozdanie: Link do pliku PDF – Sprawozdanie nr 5